Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

A https://mprint.hu (a továbbiakban: honlap) üzemeltetője az Mprint Dekoráció Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Mprint) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Az Mprint ezúton tájékoztatja az ügyfeleit, valamint honlapjának látogatóit az általa a honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1. Adtakezelés célja

Az adatkezelés a honlap szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználók és az Mprint közötti folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását, valamint a közvéleménykutatást szolgálja. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a honlap szolgáltatásait az Mprint tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. Az Mprint a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a honlap használatát. A cookie-k használatáról további részletes tájékoztatást az Mprint Adatvédelmi nyilatkozat 5. pontjában olvashat.

A felhasználó által megadott egyéb adatokat az Mprint kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

  • a honlapon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz
  • hírleveleink eljuttatásához belső nyilvántartásához
  • a honlap tartalmának fejlesztéséhez
  • a honlap frissítéséről történő tájékoztatáshoz
  • a honlap tartalmának testre szabásához
  • ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak azokat a kiadványokat, amelyeket honlapunkon megrendel
2. Az adatkezelés jogalapja

A honlap böngészése, illetve funkcióinak használata regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül lehetséges. Azonban az oldal működésének biztosítása érdekében illetve a kapcsolatfelvétel lehetővé tétele érdekében az Mprint használhat olyan megoldásokat az oldalon, amelyek személyes azonosításra alkalmasak lehetnek. Az adatkezeléssel kapcsolatban minden esetben irányadó az Mprint Adatvédelmi nyilatkozatának 5. és 6. pontja.

Az Mprint kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, telefonszám, email cím) az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok elérésére van szükségünk.

Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához. Az Mprint a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulását vissza nem vonja.

Az Mprint az Ön személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá az adatfeldolgozással megbízott cégen kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

3. Személyes adatok védelme

Az Mprint mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak az Mprint azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges. Interneten gyűjtött adatai védelmében az Mprint mindent elkövet az adatok biztonságos kezelése érdekében.

Az Mprint kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére. A üzemeltető weboldalának tárhelyszolgáltatója olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

4. Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

Ön bármikor kérhet felvilágosítást az Mprint által kezelt adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok az Mprint adatbázisából való törlését postai úton a következő címre küldve: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 14., valamint az info@mprint.hu email címen.

5. Cookie-k használata

Az Mprint honlapján cookie-kat – az érintett számítógépére települő információcsomagokat – használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését az érintett – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.

A cookie-k alkalmazásának célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. A cookie-k lenyomatai egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki, amelyekből a honlap további fejlesztéséhez szükséges trendek rajzolhatók fel. A honlap használatát elősegítő cookie-k a munkafolyamat – tehát a böngészés – végén törlődnek, a funkcionális célú cookie-k egy hónapig tárolódnak a számítógépen, amennyiben azok nem kerülnek manuálisan eltávolításra korábban.

Az adatkezelés jogalapja mind a naplózási adatok, mind a cookie-k esetében az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés időtartama tekintetében az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján is].

Az Mprint a honlappal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a honlapra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Mprint érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a honlap látogatottságát és a honlapon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni: http://www.google.com/analytics

Az Mprint hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Mprint honlapján, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org/choices/ leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják. A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

6. Direkt Marketing

Az Mprint nem küld kéretlen levelet látogatóinak. A kifejezett hozzájárulásával Ön beleegyezett abba, hogy adatai az Mprint adatbázisába kerüljenek, és azokat az Mprint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából minden további engedélyezés nélkül felhasználhassa.

Hozzájárulása megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Mprint közvetlen üzletszerzés céljából elektronikus úton (email, SMS) reklámot továbbítson, valamint hogy adatait közvélemény- és piackutatás céljából saját szolgáltatásának fejlesztése érdekében felhasználja. Az adatszolgáltatás önkéntes, és megfelelő jogi tájékoztatás birtokában történik. Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy adatai módosítását, törlését, valamint hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül ingyenesen visszavonja az Mprint postai címére (2400 Dunaújváros, Derkovits utca 14.) postai úton vagy személyesen, illetve az info@mprint.hu email címre küldött bejelentéssel.

7. Linkek

Az Mprint a honlapról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Mprint tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a honlapról.

8. Az adatkezelés időtartama

Az Mprint a honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat információbiztonsági és statisztikai célra egyaránt egy-egy évig kezeli.

9. Az adatkezelésért felelős

Cégnév: Mprint Dekoráció Kft.
Székhely: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 14.
Adószám: 25820465-2-07
Cégjegyzékszám: 07 09 027518

10. Záró rendelkezések

Az Mprint fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatvédelmi nyilatkozatot.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) lehet élni.

Verzió: 2018.04.

Impresszum

1. AZ ÜZEMELTETŐ ADATAI

Az üzemeltető neve: Mprint Dekoráció Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Az üzemeltető rövidített neve: Mprint Dekoráció Kft.
Az üzemeltető székhelye: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 14.
Az üzemeltető postacíme: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 14.
Az üzemeltető adószáma: 25820465-2-07
Az üzemeltető cégjegyzékszáma: 07 09 027518

2. AZ ÜZEMELTETŐ ELÉRHETŐSÉGE

Ügyfélszolgálat: minden nap 09:00-16:00 óráig
Telefon: 06 25 898 220
e-mail: info@mprint.hu

3. AZ ÜZEMELTETŐ WEBOLDALÁNAK TÁRHELYSZOLGÁLTATÓJA

Cégnév: MAXER Hosting Kft.
Székhely: 9024 Győr, Répce u. 24.
Ügyfélszolgálati cím: 1134 Budapest, Lehel u. 4./c
Levelezési cím: 1134 Budapest, Lehel u. 4./c
Cégjegyzékszám: 08-09-013763
Adószám: 13670452-2-08
A Szolgáltató hivatalos weboldala: https://maxer.hu
E-mail: support@maxer.hu
Telefonszám: (+36) 1 257 9913
Fax: (+36) 1 700 1951

Szerzői jogok

Az mprint.hu honlapon található minden tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a szerzői jogok tulajdonosának, az Mprint Dekoráció Kft. kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Azzal, hogy a felhasználó belép a https://mprint.hu honlapra, elfogadja az alábbi feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználó.

A mprint.hu honlapon található teljes szöveges tartalom az Mprint Dekoráció Kft. szellemi tulajdona. Az Mprint Dekoráció Kft., mint a szerzői jog tulajdonosa fenntartja a teljes tartalomra vonatkozóan annak terjesztésével és másolásával kapcsolatos minden jogot.

A tartalomátvétel jogszerű lehetősége:

Idézés hivatkozással
Az mprint.hu honlapon található szövegek sajtómegjelenés vagy ajánlás céljából szabadon idézhetőek 250-500 karakter hosszan. A szövegek további része az online működő, azaz átkattintható hiperhivatkozással tekinthető meg az mprint.hu honlapon. A hivatkozás lehet szöveges vagy akár grafikus link is.

Figyelem!
Az Mprint Dekoráció Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az mprint.hu honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, struktúra, adatszerkezet stb.) feldolgozása és értékesítése.